Draudimo teisė
Draudimą ir jo platinimą reglamentuojantys teisės aktai:

Bendriniai:

LR civilinis kodeksas (šeštosios knygos LIII skyrius "Draudimas")
LR draudimo įstatymas

Draudimo brokeriams - fiziniams asmenims:
Draudimo brokerių profesinės etikos kodeksas
Draudimo brokerių rūmų įstatai
Draudimo brokerių garbės teismo nuostatai

Ketinantiems tapti draudimo brokeriais - fiziniams asmenims:
Draudimo brokerių rūmų skelbiama informacija apie rengiamus draudimo brokerių kvalifikacinius egzaminus
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino tvarkos aprašo patvirtinimo"
Draudimo brokerio kvalifikacinio egzamino organizavimo ir vykdymo aprašas

Draudėjams (klientams) / vartotojams:
Lietuvos banko informacija apie vartotojų ginčus su finansų rinkos dalyviais ir jų sprendimą
Klausimai-atsakymai apie ginčus su finansų rinkos dalyviais
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl pranešimų apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus ir jų tvarkymo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo"


Draudimo brokerių įmonėms:
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl draudimo ir perdraudimo produktų platintojų kvalifikacijos ir jos tobulinimo reikalavimų, kvalifikacijos kontrolės ir jos vertinimo kriterijų, kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl draudimo įmonės įstatų, keičiamų dėl įstatinio kapitalo padidinimo arba sumažinimo, suderinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatų patvirtinimo"
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo"
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo"
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2019 metams patvirtinimo"

Ketinantiems steigti draudimo brokerių įmonę (visi pirmiau išvardinti teisės aktai ir papildomai):
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl draudimo tarpininkų, perdraudimo tarpininkų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų registracijos"

Produktiniai / privalomieji draudimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Privalomųjų draudimų koncepcijos patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos nutarimas „Dėl standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl audito įmonių profesinės civilinės atsakomybės draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos banko valdybosnutarimas „Dėl statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Dėl pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo"
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas „Dėl licencijuoto asmens civilinės atsakomybės už kitiems asmenims padarytą žalą nustatant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl advokatų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo"
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklių patvirtinimo"

Kita:
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių aprašymo patvirtinimo"
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl baudų apskaičiavimo aprašo patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos administravimo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių ir indeksuotų draudimo sumų dydžių patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl eismo įvykio metu padarytos neturtinės žalos dydžio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo"
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl Tarptautinės draudimo priežiūros institucijų asociacijos patvirtintų Pagrindinių draudimo principų įgyvendinimo"
Finansinių paslaugų reklamos gairės
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugosreglamentas)
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas
Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas
Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl leidimų perleisti teises ir pareigas pagal draudimo ar perdraudimo sutartis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Informacija atnaujinta 2019 m. birželio 7 d. Jei aptikote netikslumų teisės aktų redakcijose arba manote, kad sąrašas galėtų būti papildytas kitais aktualiais teisės aktais, prašome kreiptis el. paštu administracija@dbr.lt.