Narystės nutraukimas
Draudimo brokerių rūmų nariai yra atsakingi už narių pareigų vykdymą narystės laikotarpiu, o apsisprendę nutraukti narystę asociacijoje, privalo asmeniškai kreiptis į Draudimo brokerių rūmus raštišku prašymu dėl narystės nutraukimo. Narystės pabaiga nėra automatinė, prašymą išbraukti iš Draudimo brokerių rūmų narių sąrašo turi teisę pateikti tik pats narys (arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo), bet ne kitas asmuo.

Draudimo brokeris gali būti išbrauktas iš Draudimo brokerių rūmų narių sąrašo LR draudimo įstatyme nustatytais pagrindais:

170 straipsnis. Draudimo brokerio pašalinimas iš Draudimo brokerių rūmų narių:
1. Draudimo brokeris pašalinamas iš Draudimo brokerių rūmų narių visuotinio Draudimo brokerių rūmų narių susirinkimo nustatyta tvarka:
1) rašytiniu draudimo brokerio prašymu;
2) draudimo brokeriui mirus;
3) Draudimo brokerių garbės teismo siūlymu;
4) jeigu atsiranda aplinkybių, dėl kurių jis negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos.


2. Asmuo, pašalintas iš Draudimo brokerių rūmų narių šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu atveju, turi teisę vėl tapti Draudimo brokerių rūmų nariu šio įstatymo nustatyta tvarka ne anksčiau kaip praėjus 3 metams po pašalinimo iš Draudimo brokerių rūmų narių.

NARYSTĖS NUTRAUKIMAS SAVO NORU

Asmuo, pageidaujantis nutraukti narystę Draudimo brokerių rūmuose Draudimo įstatymo 170 str. 1 d. nustatytais pagrindais (rašytiniu draudimo brokerio prašymu), Draudimo brokerių rūmams turi pateikti prašymą išbraukti iš DRAUDIMO BROKERIŲ RŪMŲ NARIŲ SĄRAŠO.

Pavyzdinė PRAŠYMO FORMA.

Prašymas gali būti pateiktas Draudimo brokerių rūmams vienu iš šių būdų:
- paštu arba per kurjerių tarnybą, adresu Vytenio g. 6-404, Vilnius;
- el. paštu administracija@dbr.lt. Jei prašymas teikiamas el. paštu, jis turi būti pasirašytas vadovaujantis LR elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu;
- Jums patogiu metu - į Draudimo brokerių rūmų pašto dėžutę, esančią Vytenio g. 6 pastato pirmame aukšte.

ATSISKAITYMAS SU DRAUDIMO BROKERIŲ RŪMAIS

Pareiga mokėti Draudimo brokerių rūmų nario mokestį galioja tol, kol tęsiasi narystė Draudimo brokerių rūmuose.

Vadovaujantis Draudimo brokerių rūmų narių visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka, iki prašymo dėl narystės nutraukimo pateikimo dienos narys turi būti visiškai atsiskaitęs su Draudimo brokerių rūmais - privalo būti sumokėjęs nario mokestį ir padengęs turimus įsiskolinimus, jei jų turi. Išbraukus aš pašalinus narį iš Draudimo brokerių rūmų narių, nario mokestis neperskaičiuojamas ir negrąžinamas, išskyrus nustatytas išimtis.

Jeigu narystė baigiasi kitais pagrindais, narys turi atsiskaityti su Draudimo brokerių rūmais per 5 darbo dienas nuo narystės Draudimo brokerių rūmuose pabaigos.

Jeigu narystė Draudimo brokerių rūmuose pasibaigia dėl nario mirties, iki narystės pabaigos nesumokėtas nario mokestis už paskutinius narystės metus nemokamas, tačiau sumokėtas nario mokestis negrąžinamas.

Nustatytu terminu nesumokėjus  nario mokesčio, susidariusį įsiskolinimą Draudimo brokerių rūmai turi teisę išieškoti teismine ir neteismine tvarka. Informacija apie nario mokesčio per nurodytą laikotarpį nesumokėjusius narius kartu su jų asmens duomenimis gali būti perduota skolų išieškojimo bendrovei, siekiant išieškoti įsiskolinimą už laiku nesumokėtą nario mokestį ne teismo tvarka. Be nario mokesčio, įsiskolinę asmenys privalo padengti visas Draudimo brokerių rūmų patirtas nario mokesčio išieškojimo išlaidas.


DRAUDIMO BROKERIO PAŽYMĖJIMO GRĄŽINIMAS

Draudimo brokeris, siekiantis būti išbrauktas iš Draudimo brokerių rūmų narių sąrašo arba kuris išbraukiamas iš Draudimo brokerių rūmų sąrašo, privalo grąžinti jam išduotą pažymėjimą.

Tais atvejais, kai draudimo brokeris išbraukiamas iš Draudimo brokerių rūmų narių sąrašo esant rašytiniam draudimo brokerio prašymui, draudimo brokeris pažymėjimą turi grąžinti kartu su prašymu dėl draudimo brokerio išbraukimo iš Draudimo brokerių rūmų narių sąrašo.

Kitais atvejais draudimo brokerio pažymėjimas grąžinamas Draudimo brokerių rūmams ne vėliau nei per 5 darbo dienas po sprendimo išbraukti draudimo brokerį iš Draudimo brokerių rūmų narių sąrašo priėmimo dienos.

Jeigu narystė Draudimo brokerių rūmuose pasibaigia dėl nario mirties, pažymėjimas gali būti negrąžinamas.


Tais atvejais, kai draudimo brokeris negali grąžinti pažymėjimo, jis privalo nurodyti pagrįstas priežastis, dėl kurių pažymėjimas negali būti grąžintas.

Draudimo brokeris netenka teisės verstis draudimo produktų platinimo veikla ir draudimo brokeriui išduotas pažymėjimas negalioja, jei Draudimo brokeris išbraukiamas iš Draudimo brokerių rūmų narių sąrašo.


Iškilus klausimų kreipkitės:
administracija@dbr.lt
867919225