Draudimo brokerių etikos kodeksas

Draudimo brokerių rūmų nariai privalo laikytis Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso.

Jei manote, kad draudimo brokeris (fizinis asmuo) veikė nesilaikydamas Draudimo brokerių profesinės etikos reikalavimų, turite teisę kreiptis į Draudimo brokerių rūmus, pateikdami motyvuotą skundą.

Skunde:
- išsamiai išdėstykite skundžiamas aplinkybes,
- pateikite jas pagrindžiančius dokumentus ir
- nurodykite Draudimo brokerių etikos kodekso nuostatas, kurias, Jūsų manymu, draudimo brokeris galimai pažeidė.

Skundą teikite Draudimo brokerių rūmams adresu Vytenio g. 6, 03113 Vilnius arba el. paštu administracija@dbr.lt. El. paštu siunčiami dokumentai turi būti pateikti vadovaujantis LR elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu.

Gavus skundą (jei skundas bus pateiktas pagal pirmiau išvardintus reikalavimus), jis bus perduotas nagrinėti Draudimo brokerių rūmų prezidiumui. Draudimo brokerių rūmų prezidiumas turi teisę siūlyti Draudimo brokerių garbės teismui iškelti draudimo brokeriui drausmės bylą.

LR draudimo įstatymo 175 straipsnis. Pagrindas iškelti draudimo brokeriui drausmės bylą
1. Draudimo brokerių rūmų prezidiumo siūlymu už šio įstatymo, kitų teisės aktų, profesinės veiklos ar Draudimo brokerių profesinės etikos pažeidimus draudimo brokeriui gali būti iškelta drausmės byla.
2. Per 30 dienų nuo Draudimo brokerių rūmų prezidiumo siūlymo iškelti draudimo brokeriui drausmės bylą gavimo dienos Draudimo brokerių garbės teismas priima sprendimą, ar kelti draudimo brokeriui drausmės bylą.

Apie Draudimo brokerių garbės teismo sudėtį ir veiklos nuostatus galite išsamiau sužinoti šio tinklalapio skiltyje Struktūra->Garbės teismas.

LR draudimo įstatymo 176 straipsnis. Draudimo brokerių garbės teismas:
4. Draudimo brokerių garbės teismas turi priimti sprendimą per 60 dienų nuo sprendimo iškelti drausmės bylą priėmimo dienos.

LR draudimo įstatymo 177 straipsnis. Drausminės nuobaudos ir kiti Draudimo brokerių garbės teismo priimami sprendimai:
1. Už pažeidimus, nurodytus šio įstatymo 175 straipsnio 1 dalyje, Draudimo brokerių garbės teismas gali skirti draudimo brokeriui vieną iš šių nuobaudų:
1) įspėjimą,
2) papeikimą,
3) papeikimą, kuris paskelbiamas viešai.
2. Už vieną pažeidimą taikoma tik viena drausminė nuobauda. Po drausminės nuobaudos paskyrimo praėjus vieneriems metams, draudimo brokeris laikomas nebaustu drausmine nuobauda.
3. Jeigu draudimo brokeris nuobaudos galiojimo laikotarpiu padaro šio įstatymo 175 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus, Draudimo brokerių garbės teismas gali priimti sprendimą kreiptis į Draudimo brokerių rūmus su siūlymu pašalinti draudimo brokerį iš Draudimo brokerių rūmų narių.

Visais iškilusiais klausimais kreipkitės tel. 8 679 19225 arba el. paštu administracija@dbr.lt.

AKTUALI ETIKOS KODEKSO REDAKCIJA (patvirtinta Draudimo brokerių rūmų pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime 2020 m. spalio 13 d.)

Ankstesnės redakcijos:

- patvirtinta Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniame susirinkime 2019 m. gegužės 7 d.

- patvirtinta Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniame susirinkime 2018 m. gegužės 3 d.