Įstatai
Draudimo brokerių rūmų įstatai


1. Bendroji dalis

1.1. Draudimo brokerių rūmai yra asociacija, vienijanti visus draudimo brokerius bei įgyvendinanti draudimo brokerių savivaldos principus. Draudimo brokerių rūmai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais ir savo įstatais. Draudimo brokerių rūmai laikomi įsteigti nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

1.2. Draudimo brokerių rūmų teisinė forma - Asociacija.

1.3. Asociacijos pavadinimas - Draudimo brokerių rūmai.

1.4. Draudimo brokerių rūmai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis komercinį, finansinį bei organizacinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą ir simboliką.

1.5. Draudimo brokerių rūmų grafinis simbolis: mėlynos spalvos skydas, kurio viduryje baltos spalvos didžiosiomis raidėmis įrašyta „DBR" - Draudimo brokerių rūmų pavadinimo santrumpa.

1.6. Pagal savo prievoles Draudimo brokerių rūmai atsako savo turtu ir neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus, o Draudimo brokerių rūmų nariai neatsako už Draudimo brokerių rūmų prievoles.

1.7. Draudimo brokerių rūmų buveinė: Vytenio g. 6, 03113 Vilnius, Lietuvos Respublika. Sprendimą keisti Draudimo brokerių rūmų buveinės adresą priima visuotinis draudimo brokerių rūmų narių susirinkimas. Apie Draudimo brokerių rūmų buveinės adreso pakeitimą paskelbiama Draudimo brokerių rūmų interneto tinklalapyje www.dbr.lt arba visi nariai informuojami raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki buveinės adreso pakeitimo įsigaliojimo dienos. Pakeisto buveinės adreso registravimą teisės aktų nustatyta tvarka prezidiumo pavedimu organizuoja administracija.

1.8. Draudimo brokerių rūmų finansiniai metai yra kalendoriniai metai (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. imtinai).

1.9. Draudimo brokerių rūmai įsteigti neribotam laikui.

2. Veiklos tikslai, funkcijos, uždaviniai

2.1. Pagrindinis Draudimo brokerių rūmų tikslas - įgyvendinti draudimo brokerių savivaldą, koordinuoti savo narių veiklą, siekiant užtikrinti nepriekaištingą draudimo brokerių paslaugų teikimą, gerinti draudimo brokerių veiklos aplinką bei sąlygas.

2.2. Draudimo brokerių rūmų pagrindinės funkcijos:

2.2.1. parengti ir patvirtinti draudimo brokerių profesinės etikos kodeksą ir kontroliuoti, kaip jo laikomasi;

2.2.2. rengti Draudimo brokerių rūmų įstatų pakeitimus ir papildymus;

2.2.3. rengti Draudimo brokerių garbės teismo nuostatus;

2.2.4. tvirtinti draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino programą ir vertinimo metodiką, nustatyti egzamino laikymo ir mokėjimo už jį tvarką;

2.2.5. organizuoti draudimo brokerių kvalifikacinius egzaminus ir egzaminuoti draudimo brokerius ar perduoti draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino vykdymą trečiajam asmeniui;

2.2.6. spręsti draudimo brokerių profesinės veiklos gerinimo klausimus;

2.2.7. nagrinėti asmenų skundus dėl draudimo brokerių veiklos ir profesinės etikos pažeidimų;

2.2.8. ginti Draudimo brokerių rūmų narių teisėtus interesus ir atstovauti valstybinės valdžios ir valdymo organuose bei kitose institucijose, įgyvendinant Draudimo brokerių rūmų tikslus;

2.2.9. vykdyti kitas Draudimo brokerių rūmams teisės aktų ar šių įstatų priskirtas funkcijas.

2.3. Draudimo brokerių rūmų uždaviniai:

2.3.1. su draudimo brokerių veikla susijusios informacijos kaupimas, apdorojimas bei skleidimas Draudimo brokerių rūmų narių tarpe;

2.3.2. draudimo brokerių kvalifikacijos kėlimo organizavimas;

2.3.3. draudimo brokerių egzaminavimas, egzaminų organizavimas;

2.3.4. pasiūlymų, Draudimo brokerių rūmų narius liečiančiais klausimais, teikimas valstybės, savivaldybių valdymo organams, draudikams;

2.3.5. Draudimo brokerių rūmų narių bendradarbiavimo tarpusavyje ir su užsienio įmonėmis bei asociacijomis skatinimas;

2.3.6. Draudimo brokerių rūmų narių teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas valstybinės valdžios ir valdymo organuose bei kitose institucijose, įgyvendinant draudimo brokerių rūmų tikslus;

2.3.7. paramos Draudimo brokerių rūmų nariams teikimas LR įstatymų, šių Įstatų ir visuotinio draudimo brokerių rūmų narių susirinkimo nustatyta tvarka;

2.3.8. teigiamo draudimo brokerių įvaizdžio formavimas, draudimo brokerių profesijos prestižo kėlimas visuomenėje;

2.3.9. pasiūlymų teikimas siekiant pakeisti ar panaikinti draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo, nukentėjusiojo ir trečiųjų asmenų teises nepagrįstai suvaržančias draudimo sąlygas bei dėl palankesnės draudimo aplinkos nustatymo;

2.3.10. kiti teisės aktų Draudimo brokerių rūmams pavesti uždaviniai.

2.4. Įstatuose numatytų funkcijų įgyvendinimui Draudimo brokerių rūmai turi šias teises:

2.4.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą;

2.4.2. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

2.4.3. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo;

2.4.4. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;

2.4.5. gauti paramą ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;

2.4.6. stoti į tarptautines nevyriausybines organizacijas ir asociacijas, palaikyti ryšius su kitų valstybių tarptautinėmis organizacijomis;

2.4.7. organizuoti egzaminus, mokymus, seminarus bei konferencijas;

2.4.8. kitas teisės aktų numatytas teises.

3. Narystė. Draudimo brokerių rūmų narių teisės ir pareigos

3.1. Draudimo brokerių rūmų nariais gali būti tik asmenys, išlaikę draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą, turintys nepriekaištingą reputaciją ir nustatyta tvarka davę draudimo brokerio priesaiką.

3.2. Asmenys, išlaikę draudimo brokerio kvalifikacinį egzaminą ir turintys tai patvirtinantį pažymėjimą, į Draudimo brokerių rūmų narius priimami Draudimo brokerių prezidiumo sprendimu, gavus šių asmenų prašymą, jų pasirašytą draudimo brokerio priesaiką ir patvirtinimą, kad jie yra nepriekaištingos reputacijos.

3.3. Prezidiumo posėdis dėl naujų narių priėmimo turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kiekvieno draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino dienos, jei ne vėliau kaip per 15 dienų po egzamino nors vienas egzaminą išlaikęs asmuo pateikia raštišką prašymą Draudimo brokerių rūmų prezidiumui dėl priėmimo į Draudimo brokerių rūmų narius.

3.4. Draudimo brokeris pašalinamas iš Draudimo brokerių rūmų narių visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka esant rašytiniam draudimo brokerio prašymui, draudimo brokeriui mirus, Draudimo brokerių rūmų garbės teismo siūlymu ar jei atsiranda aplinkybių, dėl kurių draudimo brokeris negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos. Iš Draudimo brokerių rūmų narių sąrašo draudimo brokerį išbraukia Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovas.

3.5. Draudimo brokerių rūmų narių teisės:

3.5.1. dalyvauti Draudimo brokerių rūmų veikloje ir siūlyti savo atstovus į Draudimo brokerių rūmų organus;

3.5.2. naudotis Draudimo brokerių rūmų teikiamomis paslaugomis. Naudojimosi Draudimo brokerių rūmų teikiamomis paslaugomis ir atlyginimo už Draudimo brokerių rūmų teikiamas paslaugas tvarką nustato Draudimo brokerių rūmų prezidiumas;

3.5.3. naudotis Draudimo brokerių rūmų sukaupta informacija. Naudojimosi Draudimo brokerių rūmų sukaupta informacija tvarką nustato Draudimo brokerių rūmų prezidiumas;

3.5.4. įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka gauti informaciją apie Draudimo brokerių rūmų veiklą;

3.5.5. ginčyti teisme Draudimo brokerių rūmų organų sprendimus;

3.5.6. bet kada išstoti iš Draudimo brokerių rūmų, atsiskaičius su Draudimo brokerių rūmais, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka.

3.6. Draudimo brokerių rūmų narių pareigos:

3.6.1. laikytis Draudimo brokerių priesaikos, Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso, šių įstatų, Draudimo brokerių rūmų visuotinio narių susirinkimo ir prezidiumo priimtų sprendimų;

3.6.2. laiku mokėti nustatyto dydžio nario mokestį;

3.6.3. informuoti Draudimo brokerių rūmų administraciją raštu arba elektroniniu paštu apie vardo, pavardės, korespondencijos adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso, darbovietės, veiklos srities pasikeitimus ir visų kitų duomenų (įskaitant nepriekaištingos reputacijos), kurie buvo nurodyti ir pateikti Draudimo brokerių rūmų administracijai, pasikeitimus;

3.6.4. informuoti Draudimo brokerių rūmų administraciją apie nariui iškeltas drausmines bylas bei jų sprendimus, teismų procesus dėl bet kokių tyčinių nario veiksmų, administracinius nusižengimus nuosavybės, turtinių teisių, turtinių interesų, prekybos, finansų ir statistikos srityse, jei priimamas sprendimas narį nubausti administracine tvarka.

4. Draudimo brokerių rūmų valdymas ir organai

4.1. Draudimo brokerių rūmų organai yra visuotinis Draudimo brokerių rūmų narių susirinkimas, prezidiumas ir administracija.

4.2. Visuotinis Draudimo brokerių rūmų narių susirinkimas, toliau - „visuotinis susirinkimas", yra aukščiausias Draudimo brokerių rūmų organas. Prezidiumas ir administracija yra Draudimo brokerių rūmų valdymo organai.

4.3. Visuotinis susirinkimas turi šias teises:

4.3.1. priimti, pildyti ir keisti Draudimo brokerių rūmų įstatus;

4.3.2. nustatyti Draudimo brokerių rūmų nario mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarką, taip pat tikslinių Draudimo brokerių rūmų narių įmokų dydį, jų panaudojimo tikslus ir mokėjimo tvarką, kuri patvirtinama atskirame Draudimo brokerių rūmų stojamojo ir nario mokesčių mokėjimo tvarkos apraše;

4.3.3. nustatyti draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino mokesčio apskaičiavimo tvarką, minimalų ir maksimalų draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką;

4.3.4. nustatyti Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narių skaičių;

4.3.5. rinkti Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narius ir juos atšaukti;

4.3.6. iš prezidiumo narių rinkti Draudimo brokerių rūmų prezidentą ir jį atšaukti;

4.3.7. skirti draudimo brokerius į Draudimo brokerių garbės teismo narius;

4.3.8. priimti sprendimą dėl Egzaminų komisijos sudarymo, skirti draudimo brokerius į Egzaminų komisiją;

4.3.9. nuspręsti atlikti auditą ir rinkti audito įmonę, kuri tikrins Draudimo brokerių rūmų finansinę atskaitomybę;

4.3.10. tvirtinti Draudimo brokerių garbės teismo nuostatus;

4.3.11. tvirtinti Draudimo brokerių profesinės etikos kodeksą;

4.3.12. tvirtinti draudimo brokerių kvalifikacinių egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką;

4.3.13. tvirtinti draudimo brokerių kvalifikacinių egzaminų organizavimo ir vykdymo procesų vidinės kokybės užtikrinimo sistemą;

4.3.14. tvirtinti Draudimo brokerių rūmų lėšų panaudojimą;

4.3.15. nustatyti finansinės ir kitokios paramos teikimo tvarką;

4.3.16. nustatyti Draudimo brokerių rūmų darbuotojų skaičių ir jų atlyginimus;

4.3.17. reorganizuoti, pertvarkyti ir likviduoti Draudimo brokerių rūmus;

4.3.18. tvirtinti Draudimo brokerių rūmų prezidiumo parengtą metinę rūmų veiklos ataskaitą, metinę finansinę atskaitomybę;

4.3.19. spręsti filialų ir atstovybių steigimo bei likvidavimo klausimus;

4.3.20. priimti sprendimą skirti revizorių Draudimo brokerių rūmų veiklos patikrinimui.

4.4. Eilinį Visuotinį susirinkimą ne rečiau kaip kartą per metus ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos šaukia ir organizuoja Draudimo brokerių rūmų prezidiumas, toliau - „prezidiumas". Neeilinis visuotinis susirinkimas gali būti sušaukiamas tik prezidiumo iniciatyva, taip pat administracijos vadovo iniciatyva šių įstatų 4.23 p. numatytu atveju arba jei to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Draudimo brokerių rūmų narių. Neeilinis visuotinis susirinkimas sušaukiamas prezidiumo sprendimu, išskyrus šių įstatų 4.23 p. numatytą atvejį.

4.5. Draudimo brokerių rūmai gali sudaryti galimybę Draudimo brokerių rūmų nariams visuotiniame susirinkime dalyvauti ir (ar) balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti nario tapatybę. Taip pat Draudimo brokerių rūmai gali sudaryti galimybę nariams visuotiniame susirinkime balsuoti iš anksto raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti nario tapatybę. Sprendimą dėl visuotinio narių susirinkimo organizavimo ir balsavimo jame būdo (-ų) priima Draudimo brokerių rūmų prezidiumas. Draudimo brokerių rūmų prezidiumas nustato narių registravimo, dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame narių susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarką, taip pat balsavimo iš anksto tvarką, jei sudaroma tokia galimybė. Draudimo brokerių rūmų prezidiumo sprendimu gali būti daromas susirinkimo vaizdo ir (ar) garso įrašas, kuris pridedamas prie susirinkimo protokolo.

4.5.1. Pranešimas apie visuotinio susirinkimo sušaukimą paskelbiamas Draudimo brokerių rūmų interneto tinklalapyje www.dbr.lt arba visi nariai informuojami raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos. Pranešime apie visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

4.5.2. Draudimo brokerių rūmų buveinė;

4.5.3. visuotinio susirinkimo data, laikas ir vieta;

4.5.4. visuotinio susirinkimo darbotvarkė;

4.5.5. valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį susirinkimą, ir neeilinio visuotinio susirinkimo iniciatoriai;

4.5.6. jei visuotinis narių susirinkimas ar (ir) balsavimas vyksta elektroninių ryšių priemonėmis, papildomai nurodoma:

4.5.6.1. elektroninių ryšių priemonės, kurios bus naudojamos susirinkimo metu;

4.5.6.2. narių registravimo, dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka;

4.5.7. balsavimo iš anksto tvarka, jei sudaroma tokia galimybė.

4.6. Iki visuotinio susirinkimo likus ne mažiau kaip 20 dienų, Draudimo brokerių rūmų nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su visais turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, paskelbiant juos Draudimo brokerių rūmų interneto tinklalapyje www.dbr.lt.

4.7. Ne mažiau kaip 1/10 Draudimo brokerių rūmų narių turi teisę prezidiumui raštu pateikti pasiūlymus dėl papildomų klausimų įtraukimo į šaukiamo visuotinio susirinkimo darbotvarkę. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio susirinkimo. Pateiktas siūlymas svarstomas, jei neprieštarauja Draudimo brokerių rūmų veiklos uždaviniams, funkcijoms, tikslams, įstatams, taip pat teisės aktams bei viešajai tvarkai ir gerai moralei. Kartu su pasiūlymu įtraukti papildomus klausimus į darbotvarkę turi būti pateikiami siūlomų sprendimų projektai. Prezidiumas įtraukia į darbotvarkę siūlomus klausimus ir paskelbia papildytą susirinkimo darbotvarkę ir pasiūlytus sprendimų projektus Draudimo brokerių rūmų interneto tinklapyje www.dbr.lt arba visus Draudimo brokerių rūmų narius informuoja raštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos.

Jei visuotinis susirinkimas ir (ar) balsavimas vyksta elektroninių ryšių priemonėmis, kartu su darbotvarkėje numatytais sprendimų projektais pateikiami ir procedūrinių sprendimų projektai dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko patvirtinimo, dėl visuotinio narių susirinkimo sekretoriaus (sekretoriato) patvirtinimo, dėl visuotinio narių susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo ir kitų klausimų, užtikrinančių visuotinio susirinkimo eigą. Jei visuotinis susirinkimas ir (ar) balsavimas vyksta elektroninių ryšių priemonėmis, dėl procedūrinių klausimų balsuojama iš anksto.

4.8. Neįvykus visuotiniam susirinkimui, prezidiumo sprendimu šaukiamas pakartotinis visuotinis susirinkimas. Pranešimas apie pakartotinio visuotinio susirinkimo sušaukimą paskelbiamas Draudimo brokerių rūmų interneto tinklapyje www.dbr.lt arba visi Draudimo brokerių rūmų nariai informuojami raštu ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau, kaip praėjus 5 dienoms, ir ne vėliau, kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio susirinkimo dienos.

4.9. Visuotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik darbotvarkės klausimais, paskelbtais šių įstatų 4.5. punkte nustatyta tvarka ir/ar įtrauktais papildant darbotvarkę šių įstatų 4.7. punkte nustatyta tvarka. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus. Pakartotinio susirinkimo atveju netaikomos šių įstatų 4.7. punkto nuostatos dėl susirinkimo darbotvarkės papildymo.

4.10. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Draudimo brokerių rūmų narių. Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių draudimo brokerių skaičius yra užsiregistravusių dalyvauti visuotiniame susirinkime draudimo brokerių skaičius, nustatomas visuotinio susirinkimo pradžioje pagal visuotinio susirinkimo dalyvių registracijos sąrašų duomenis. Iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra per visą susirinkimą. Jei visuotiniame susirinkime dalyvauja mažiau kaip pusė Draudimo brokerių rūmų narių, jis laikomas neįvykusiu.

4.11. Visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovas, vyr. finansininkas ir Draudimo brokerių garbės teismo nariai. Jei šie asmenys nėra Draudimo brokerių rūmų nariai, jie susirinkime dalyvauja be balso teisės. Prezidiumo sprendimu ar prezidiumui pritarus dalyvauti visuotiniame susirinkime gali būti kviečiami ir kiti asmenys. Dėl kitų asmenų dalyvavimo siūlymai prezidiumui teikiami raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos. Klausimą dėl kitų asmenų dalyvavimo prezidiumas privalo išspręsti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos. Draudimo brokerių rūmų narys turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduoti įgaliojimą atstovauti jį visuotiniame susirinkime arba sudaryti sutartį dėl balsavimo teisės perleidimo. Įgaliojimas gali būti išduodamas ar balsavimo teisės gali būti perleidžiamos tik kitam Draudimo brokerių rūmų nariui. Pakartotiniam Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniam susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas.

4.12. Kiekvienas Draudimo brokerių rūmų narys visuotiniame susirinkime turi vieną balsą. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame narių susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai balsuojama raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis.

4.13. Išskyrus šių įstatų 4.14. ir 4.15. punktuose nurodytus atvejus, susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančiųjų susirinkime narių balsų dauguma, t. y., sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už" negu „prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami ir laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).

4.14. Renkant Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narius, kiekvienas Draudimo brokerių rūmų narys turi balsų skaičių, lygų renkamų Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narių skaičiui. Iškeltų kandidatų į Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narius skaičius turi būti didesnis, negu numatyta išrinkti prezidiumo narių. Balsus Draudimo brokerių rūmų narys paskirsto savo nuožiūra už tiek kandidatų, kiek turi būti išrinkta prezidiumo narių. Kiekvienam kandidatui galima skirti vieną balsą. Negaliojančiais laikomi balsavimo biuleteniai, kuriais balsuojama už daugiau kandidatų, nei yra bendras balsavimo metu renkamų Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narių skaičius. Išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Draudimo brokerių rūmų prezidiume, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Draudimo brokerių rūmų narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

4.15. Visuotinio susirinkimo sprendimai šių įstatų 4.3.1. ir 4.3.18. punktuose nurodytais klausimais (sprendimai patvirtinti, pakeisti ar papildyti Draudimo brokerių rūmų įstatus bei sprendimai reorganizuoti, pertvarkyti ar likviduoti Draudimo brokerių rūmus), taip pat sprendimai atšaukti Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narį ar prezidentą priimami 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

4.16. Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniam susirinkimui pirmininkauja susirinkimo išrinktas susirinkimo pirmininkas. Iki susirinkimo pirmininko išrinkimo susirinkimui pirmininkauja Draudimo brokerių rūmų prezidentas. Jeigu Draudimo brokerių rūmų prezidentas susirinkime nedalyvauja, visuotiniam susirinkimui iki susirinkimo pirmininko išrinkimo pirmininkauja Draudimo brokerių rūmų viceprezidentas. Jei Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniame susirinkime nedalyvauja nei Draudimo brokerių rūmų prezidentas, nei Draudimo brokerių rūmų viceprezidentas, Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniam susirinkimui susirinkimo pirmininko išrinkimo pirmininkauja vyriausias amžiumi susirinkime dalyvaujantis draudimo brokeris.

4.17. Draudimo brokerių rūmų narių visuotinio susirinkimo svarstomus klausimus protokoluoja jo išrinktas sekretorius (sekretoriatas). Sekretoriato narių skaičių nustato susirinkimas.

4.18. Draudimo brokerių rūmų narių visuotinio susirinkimo protokolą pasirašo Draudimo brokerių rūmų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius (sekretoriato pirmininkas) susirinkimui pasibaigus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visuotinio narių susirinkimo dienos.

4.19. Balsavimas visuotiniame susirinkime yra atviras, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis. Klausimais, dėl kurių nors vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/5 balsų visuotiniame susirinkime turinčių narių, slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams.

4.20. Tarp visuotinių susirinkimų Draudimo brokerių rūmų veiklai vadovauja prezidiumas. Septynis prezidiumo narius ir Draudimo brokerių rūmų prezidentą ketverių metų laikotarpiui slaptu balsavimu renka visuotinis Draudimo brokerių rūmų susirinkimas. Prezidiumo narių ir Draudimo brokerių rūmų prezidento rinkimui slapto balsavimo reikalavimas netaikomas, jei visuotinis susirinkimas ir (ar) balsavimas vyksta elektroninių ryšių priemonėmis. Balsavimas iš anksto dėl prezidiumo narių rinkimo galimas tik jei visuotinis susirinkimas ir (ar) balsavimas vyksta elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu renkami pavieniai prezidiumo nariai (vietoje atsistatydinusių, atšauktų ar kitais pagrindais netekusių įgaliojimų prezidiumo narių), jie renkami tik iki veikiančio prezidiumo kadencijos pabaigos.

4.21. Draudimo brokerių rūmų prezidiumo nariu gali būti Draudimo brokerių rūmų narys, turintis ne mažesnį kaip trejų metų draudimo brokerio profesinės veiklos stažą. Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narys, viceprezidentas ar prezidentas, pašalintas iš Draudimo brokerių rūmų narių, netenka Draudimo brokerių rūmų prezidiumo nario ir Draudimo brokerių rūmų prezidento ar viceprezidento įgaliojimų nuo pašalinimo iš Draudimo brokerių rūmų narių dienos.

4.22. Išrinkto Draudimo brokerių rūmų prezidiumo pirmasis posėdis šaukiamas po daugiau kaip pusės prezidiumo narių duomenų įregistravimo Juridinių asmenų registre, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių duomenų įregistravimo. Jei Draudimo brokerių rūmų prezidentas nėra išrinktas ar jo duomenys nėra įregistruoti Juridinių asmenų registre, išrinkto Draudimo brokerių rūmų prezidiumo pirmąjį posėdį privalo sušaukti vyriausias amžiumi Juridinių asmenų registre įregistruotas išrinkto Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narys.

4.23. Draudimo brokerių rūmų prezidiumas savo funkcijas atlieka šiuose įstatuose nustatytą laiką arba iki tol, kol bus išrinktas naujas prezidiumas, bet ne ilgiau kaip iki prezidiumo kadencijos pabaigos metais vykstančio eilinio visuotinio susirinkimo. Jeigu prezidiumo kadencija pasibaigia, o per eilinį visuotinį narių susirinkimą prezidiumas neišrenkamas, taip pat tais atvejais, kai prezidiumo narių lieka mažiau kaip pusė, neeilinį visuotinį susirinkimą prezidiumui ar pavieniams prezidiumo nariams ir, jei reikalinga, prezidentui išrinkti turi sušaukti Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovas.

4.24. Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narys ar prezidentas gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs prezidiumą ir administracijos vadovą. Iš pareigų atsistatydinęs Draudimo brokerių rūmų prezidentas lieka Draudimo brokerių rūmų prezidiumo nariu, jei atsistatydinimo pareiškime nenurodo kitaip. Draudimo brokerių rūmų prezidiumo nario ar Draudimo brokerių rūmų prezidento atsistatydinimas įsigalioja atsistatydinimo pareiškime nurodytą dieną, bet ne anksčiau kaip po 14 dienų nuo atsistatydinimo pareiškimo pateikimo Draudimo brokerių rūmų prezidiumui ir administracijos vadovui.

4.25. Draudimo brokerių rūmų prezidiumo nariui ar prezidentui atsistatydinus ar kitu pagrindu netekus savo įgaliojimų, artimiausiame Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniame susirinkime likusiam kadencijos laikui renkamas naujas prezidiumo narys ar prezidentas.

4.26. Draudimo brokerių rūmų narių visuotinis susirinkimas 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma gali atšaukti prezidiumo narius, įskaitant ir prezidentą, nesibaigus jų kadencijai, jeigu:

4.26.1. prezidiumo narys savo veiksmais diskredituoja Draudimo brokerių rūmus, ir tai nustatyta galiojančiu Draudimo brokerių garbės teismo sprendimu;

4.26.2. prezidiumo narys be svarbių priežasčių nedalyvauja daugiau kaip pusėje prezidiumo posėdžių per kalendorinius metus;

4.26.3. prezidiumo narys šiurkščiai pažeidžia Draudimo brokerių profesinės etikos kodeksą, šiuos įstatus, visuotinio susirinkimo ir prezidiumo sprendimus ir tai nustatyta galiojančiu Draudimo brokerių garbės teismo sprendimu;

4.26.4. prezidiumo narys neteisėtai viešina konfidencialią informaciją apie Draudimo brokerių rūmų veiklą;

4.26.5. atsiranda aplinkybių, dėl kurių prezidiumo narys negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos;

4.26.6. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.

4.27. Draudimo brokerių rūmų prezidiumo kompetencijai priklauso:

4.27.1. svarstyti ir tvirtinti administracijos vadovo bei vyriausiojo finansininko ar apskaitos tvarkymo paslaugų įmonės kandidatūras;

4.27.2. tvirtinti administracijos vadovo bei vyriausiojo finansininko pareiginius nuostatus;

4.27.3. duoti leidimą administracijos vadovui Draudimo brokerių rūmų vardu sudaryti sandorius, kurių suma viršija šių įstatų 4.33.9.1.-4.33.9.5. punktuose nurodytą administracijos vadovo kompetenciją;

4.27.4. svarstyti Draudimo brokerių rūmų narių pasiūlymus ir pageidavimus;

4.27.5. rūpintis narių profesinės kvalifikacijos kėlimu, organizuoti konferencijas, seminarus, posėdžius, inicijuoti informacinės bazės kūrimą;

4.27.6. nagrinėti asmenų skundus dėl draudimo brokerių veiklos ir profesinės etikos pažeidimų;

4.27.7. nagrinėti asmenų skundus dėl draudimo brokerių kvalifikacinių egzaminų komisijos priimtų sprendimų, taip pat dėl kitų su egzaminavimo organizavimu ir vykdymu susijusių klausimų;

4.27.8. prižiūrėti administracijos veiklą;

4.27.9. analizuoti draudimo rinkos ir draudimo brokerių veiklos sąlygas;

4.27.10. priimti sprendimą įstoti į kitas nevyriausybines organizacijas ir asociacijas bei kitas asociacijas, ar išstoti iš jų;

4.27.11. priimti sprendimą dėl draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino perdavimo vykdyti trečiajam asmeniui, taip pat tvirtinti trečiojo asmens kandidatūrą draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino perdavimui;

4.27.12. skirti narius į komisijas;

4.27.13. tvirtinti draudimo brokerių kvalifikacinių egzaminų programą ir vertinimo metodiką;

4.27.14. teikti pasiūlymus visuotiniam narių susirinkimui sudaryti komisijas, siūlyti jų narius;

4.27.15. priimti sprendimus suteikti Draudimo brokerių rūmų nariui draudimo brokerio garbės nario vardą;

4.27.16. nustatyti konkretų draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino mokesčio dydį pagal visuotinio susirinkimo nustatytą draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino mokesčio apskaičiavimo tvarką laikantis visuotinio susirinkimo nustatyto minimalaus ir maksimalaus draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino mokesčio dydžio;

4.27.17. priimti sprendimą dėl visuotinio narių susirinkimo organizavimo ir balsavimo jame būdo (-ų), nustatyti narių registravimo, dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame narių susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarką, balsavimo iš anksto tvarką, jei sudaroma tokia galimybė;

4.27.18. spręsti kitus klausimus, teisės aktų ar šių įstatų pavestus Draudimo brokerių rūmų prezidiumo kompetencijai.

4.28. Draudimo brokerių rūmų prezidiumas nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Draudimo brokerių rūmų veiklą pateikimo savo nariams tvarką, privalo laiku rengti visuotinius narių susirinkimus ir sudaryti visuotinių narių susirinkimų darbotvarkes, pateikti visuotiniams narių susirinkimams reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus, susijusius su visuotinio narių susirinkimo organizavimu. Prezidiumas privalo šių įstatų 4.6. punkte nurodytais terminais parengti ir pateikti narių susirinkimui svarstyti Draudimo brokerių rūmų veiklos ataskaitą.

4.29. Draudimo brokerių rūmų prezidentas:

4.29.1. pirmininkauja prezidiumo posėdžiuose;

4.29.2. atsiskaito už prezidiumo veiklą visuotiniam narių susirinkimui;

4.29.3. atstovauja Draudimo brokerių rūmams reprezentaciniuose renginiuose, remdamasis prezidiumo sprendimais pasirašo stojimo į tarptautines nevyriausybines organizacijas ir asociacijas bei kitas asociacijas dokumentus, palaiko ryšius su kitų valstybių draudimo brokerių organizacijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

4.29.4. prezidiumo sprendimu priima ir atleidžia administracijos vadovą ir vyr. finansininką, sudaro su jais darbo sutartis, skiria paskatinimus ir nuobaudas, priima įsakymus dėl jų kasmetinių ir neapmokamų atostogų.

4.30. Draudimo brokerių rūmų prezidiumas iš prezidiumo narių renka draudimo brokerių rūmų viceprezidentą. Draudimo brokerių rūmų viceprezidentas laikinai eina Draudimo brokerių rūmų prezidento pareigas Draudimo brokerių rūmų prezidentui atsistatydinus ar negalint eiti savo pareigų dėl kitų priežasčių, iki naujo Draudimo brokerių rūmų prezidento išrinkimo ir jo duomenų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

4.31. Prezidiumo nariai privalo saugoti Draudimo brokerių rūmų konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidami šias pareigas ir įstatymų bei šių įstatų nustatyta tvarka atsako už šios konfidencialios informacijos paviešinimą, atskleidimą ar praradimą. Draudimo brokerių rūmų konfidencialios informacijos sąrašą tvirtina prezidiumas. Visais atvejais Draudimo brokerių rūmų konfidencialia informacija laikoma informacija, susijusi su prezidiumo gautais skundais ar kita informacija dėl draudimo brokerių profesinės veiklos ir/ar Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso pažeidimų.

4.32. Administracijos veiklai vadovauja administracijos vadovas, vienasmenis Draudimo brokerių rūmų valdymo organas, kurį skiria ir atšaukia prezidiumas.

4.33. Administracijos vadovas:

4.33.1. atstovauja Draudimo brokerių rūmams esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže, su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

4.33.2. atidaro ir uždaro Draudimo brokerių rūmų sąskaitas bankų įstaigose;

4.33.3. vykdo Draudimo brokerių rūmų narių susirinkimo bei prezidiumo priimtus sprendimus;

4.33.4. priima ir atleidžia Draudimo brokerių rūmų darbuotojus, išskyrus vyriausiąjį finansininką, sudaro su jais darbo sutartis;

4.33.5. atsako už dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui bei Draudimo brokerių rūmų nariams, viešos informacijos paskelbimą spaudoje, pranešimų apie esminius įvykius išsiuntimą Draudimo brokerių rūmų nariams;

4.33.6. tvarko Draudimo brokerių rūmų narių sąrašą;

4.33.7. atlieka draudimo brokerių kvalifikacinių egzaminų organizavimo ir vykdymo (jei jis neperduotas trečiajam asmeniui) funkcijas, jam pavestas visuotinio susirinkimo;

4.33.8. vykdo draudimo brokerių kvalifikacinių egzaminų organizavimo ir vykdymo procesų vidinės kokybės užtikrinimo funkcijas, jam pavestas visuotinio susirinkimo;

4.33.9. Draudimo brokerių rūmų vardu sudaro sandorius, išskyrus:

4.33.9.1. Draudimo brokerių rūmų turto investavimo, perleidimo, nuomos;

4.33.9.2. Draudimo brokerių rūmų turto įkeitimo ir hipotekos;

4.33.9.3. dėl kitų asmenų prievolių, laidavimo ir garantavimo;

4.33.9.4. dėl lėšų skolinimosi, turto lizingo ar nuomos;

4.33.9.5 dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 5 000 Eur;

4.33.9.6. dėl draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino perdavimo trečiajam asmeniui.

Šių įstatų 4.33.9.1.-4.33.9.6. punktuose nurodytiems sandoriams reikalingas išankstinis Draudimo brokerių rūmų prezidiumo pritarimas.

4.34. Už savo darbą administracijos vadovas atsiskaito Draudimo brokerių rūmų prezidiumui. Ataskaitų teikimo tvarką ir periodiškumą nustato prezidiumas. Administracijos vadovas įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti Draudimo brokerių rūmams padarytą žalą dėl netinkamo savo pareigų vykdymo.

5. Draudimo brokerių rūmų lėšų šaltiniai ir finansinės veiklos kontrolė

5.1.Draudimo brokerių rūmų lėšų šaltiniai yra:

5.1.1. visuotinio susirinkimo nustatytas nario mokestis ir kitos tikslinės įmokos;

5.1.2. pajamos už draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą;

5.1.3. pajamos už suteiktas mokymo paslaugas;

5.1.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

5.1.5. valstybės ir savivaldybės tikslinės paskirties lėšos;

5.1.6. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų, fondų dovanotos lėšos;

5.1.7. palūkanos už kredito įstaigose saugomas lėšas;

5.1.8. pagal testamentą paveldėtas turtas;

5.1.9. skolintos lėšos;

5.1.10. kitos teisėtai gautos lėšos.

5.2.Visuotiniam susirinkimui nusprendus atlikti Draudimo brokerių rūmų finansinės atskaitomybės tikrinimą, jį atlieka susirinkimo išrinkta audito įmonė.

6. Finansinės ir kitokios paramos teikimo tvarka

6.1.Draudimo brokerių rūmų finansinės ir kitokios paramos teikimo tvarką nustato visuotinis susirinkimas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.2.Paramai gautas lėšas ir turtą Draudimo brokerių rūmai gali naudoti tik pagal paskirtį įstatuose nurodytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti.

7. Įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka

7.1.Visuotinis susirinkimas kvalifikuota 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma priima sprendimą keisti ir papildyti Draudimo brokerių rūmų įstatus. Pakeisti ar papildyti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

8. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

8.1.Visuotinių susirinkimų sprendimai ir prezidiumo posėdžių priimti sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti visus Draudimo brokerių rūmų narius, paskelbiami Draudimo brokerių rūmų interneto tinklapyje www.dbr.lt arba visi nariai informuojami raštu ne vėliau kaip per 15 dienų po sprendimų priėmimo.

8.2.Apie numatomą Draudimo brokerių rūmų reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą bei kitais įstatymų numatytais atvejais administracijos vadovas privalo viešai paskelbti VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai" ir pranešti visiems kreditoriams raštu Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais terminais ir tvarka.

9. Dokumentų ir kitos informacijos apie Draudimo brokerių rūmų veiklą pateikimo nariams tvarka

9.1.Kiekvienas Draudimo brokerių rūmų narys turi teisę šių įstatų nustatyta tvarka susipažinti su Draudimo brokerių rūmų dokumentais, išskyrus šiuose įstatuose nurodytas išimtis.

9.2.Draudimo brokerių rūmų narys, norėdamas susipažinti su Draudimo brokerių rūmų dokumentais, raštu pateikia prašymą Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovui, nurodydamas dokumentus, su kuriais nori susipažinti. Jei dokumentuose yra asmens duomenų, prašant leisti su jais susipažinti turi būti nurodomas ir teisėtas susipažinimo su šiais dokumentais tikslas.

9.3.Draudimo brokerių rūmų narys, prašantis pateikti susipažinti Draudimo brokerių rūmų dokumentus ar šių įstatų nurodytais atvejais padaryti Draudimo brokerių rūmų dokumentų kopijas, privalo atlyginti Draudimo brokerių rūmams šių dokumentų pateikimo susipažinimui ir kopijavimo kaštus. Dokumentai susipažinimui pateikiami ir/ar dokumentų kopijos išduodamos ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po aukščiau nurodytų kaštų apmokėjimo.

9.4.Draudimo brokerių rūmų dokumentų pateikimo susipažinti ir kopijų parengimo įkainius nustato Draudimo brokerių rūmų prezidiumas.

9.5.Jei Draudimo brokerių rūmų narys reikalauja pateikti susipažinti Draudimo brokerių rūmų dokumentų originalus, administracijos vadovas, įvertinęs konkrečias aplinkybes ir reikalaujamų pateikti dokumentų svarbą, turi teisę imtis protingų saugos priemonių užtikrinant pateikiamų susipažinti dokumentų saugumą susipažinimo metu. Išlaidos tokioms saugumo priemonėms įtraukiamos į dokumentų pateikimo susipažinti kaštus.

9.6.Administracijos vadovas šių įstatų 9.3. punkte nurodytais terminais privalo sudaryti nariui, atlyginusiam dokumentų pateikimo susipažinimui ir/ar kopijavimo kaštus, galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: Draudimo brokerių rūmų įstatų, metinių finansinių ataskaitų, Draudimo brokerių rūmų veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių susirinkimų, prezidiumo protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo sprendimai, kitų dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra informacijos, Draudimo brokerių rūmų prezidiumo sprendimu pripažintos Draudimo brokerių rūmų konfidencialia informacija. Šių dokumentų priedų, kuriuose yra asmens duomenų (išskyrus asmenų vardus, pavardes, Draudimo brokerių rūmų organų narių ar darbuotojų pareigas ir draudimo brokerių pažymėjimų numerius), kopijos nėra daromos.

9.7.Administracijos vadovas šių įstatų 9.3. punkte nurodytais terminais privalo sudaryti nariui, atlyginusiam dokumentų pateikimo susipažinimui kaštus, galimybę susipažinti su visais kitais Draudimo brokerių rūmų dokumentais, išskyrus:

9.7.1. medžiagą, susijusią su asmenų skundais dėl draudimo brokerių veiklos ir profesinės etikos pažeidimų bei šių skundų nagrinėjimu;

9.7.2. dokumentus, kuriuose yra informacijos, Draudimo brokerių rūmų prezidiumo sprendimu pripažintos Draudimo brokerių rūmų konfidencialia informacija;

9.7.3. Draudimo brokerių rūmų narių sąrašus ir kitus Draudimo brokerių rūmų dokumentus, kurie yra paskelbti Draudimo brokerių rūmų interneto tinklapyje www.dbr.lt ir prieinami visiems Draudimo brokerių rūmų nariams. Šie duomenys ar dokumentai papildomai nėra teikiami ar kopijuojami.

9.8. Asmens duomenis sudaranti informacija ir dokumentai, kuriuose ši informacija yra, pateikiami susipažinti ir kopijuojami tik tais atvejais, kai tai leidžia asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

9.9.Su informacija, pripažinta Draudimo brokerių rūmų konfidencialia informacija, turi teisę susipažinti Draudimo brokerių rūmų prezidiumo nariai, administracijos vadovas, Draudimo brokerių garbės teismo nariai (kiek tai reikalinga jų funkcijų vykdymui), taip pat kiti asmenys, kuriems tokią teisę suteikia Draudimo brokerių rūmų prezidiumas. Šie asmenys privalo saugoti gautą Draudimo brokerių rūmų konfidencialią informaciją. Už Draudimo brokerių rūmų konfidencialios informacijos atskleidimą ar praradimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

9.10. Ginčus tarp Draudimo brokerių rūmų narių ir administracijos vadovo dėl Draudimo brokerių rūmų informacijos ir/ar dokumentų pateikimo sprendžia Draudimo brokerių rūmų prezidiumas artimiausio posėdžio metu. Asmenys, nesutinkantys su Draudimo brokerių rūmų prezidiumo priimtu sprendimu, turi teisę kreiptis į teismą įstatymo nustatyta tvarka.

10. Padalinių steigimo bei likvidavimo tvarka

10.1. Draudimo brokerių rūmai turi teisę steigti savo padalinius (filialus, atstovybes) Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

10.2. Įsteigtas padalinys nėra juridinis asmuo. Draudimo brokerių rūmai atsako pagal savo padalinių prievoles, o padaliniai atsako pagal Draudimo brokerių rūmų prievoles.

10.3. Įsteigtas padalinys:

10.3.1. turi atskirą buveinę, atsiskaitomąją sąskaitą banke ir antspaudą;

10.3.2. valdo ir naudoja jam perduotą naudojimuisi Draudimo brokerių rūmų turtą bei lėšas;

10.3.3. jam suteiktų įgaliojimų ribose sudaro sutartis Draudimo brokerių rūmų vardu, prisiima įsipareigojimus.

10.4. Padaliniai steigiami Draudimo brokerių rūmų visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Padaliniai yra pavaldūs administracijos vadovui. Padalinio įgaliojimus sudaryti sutartis ar prisiimti kitokius įsipareigojimus Draudimo brokerių rūmų vardu nustato Draudimo brokerių rūmų prezidiumas.

10.5. Padalinių finansinę veiklą tikrina Draudimo brokerių rūmų visuotinio susirinkimo paskirta audito įmonė, kuri tikrina ir visų Draudimo brokerių rūmų finansinę atskaitomybę.

10.6. Padalinio veiklos nutraukimo pagrindu gali būti:

10.6.1. Draudimo brokerių rūmų likvidavimas;

10.6.2. Draudimo brokerių rūmų prezidiumo sprendimas nutraukti įsteigto padalinio veiklą;

10.6.3. valstybės institucijų priimtas sprendimas nutraukti padalinio veiklą, už Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus;

10.6.4. kiti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyti padalinio veiklos nutraukimo pagrindai.

11. Draudimo brokerių rūmų reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarka

11.1. Draudimo brokerių rūmai reorganizuojami, pertvarkomi ir likviduojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.2. Šiuose įstatuose neaptarti kiti, susiję su Draudimo brokerių rūmų veikla, klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

2021 m. rugsėjo 7 d. Draudimo brokerių rūmų visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo Raminta Žimkutė