Apie narystę

Vadovaujantis LR draudimo įstatymo 165 str. 1 d., draudimo brokeriu laikomas asmuo, išlaikęs draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą, o vadovaujantis 4 d., draudimo brokeris, prieš pradėdamas draudimo produktų platinimo veiklą, privalo tapti Draudimo brokerių rūmų nariu. Draudimo brokeris turi būti nepriekaištingos reputacijos.

74 draudimo brokeriai, išlaikę kvalifikacinį egzaminą 2004 m. balandžio mėn., davę draudimo brokerio priesaiką, tapo Draudimo brokerių rūmų nariais steigiamajame susirinkime (2004 05 26-2004 06 16).

Kiti asmenys, išlaikę draudimo brokerio kvalifikacinį egzaminą, į Draudimo brokerių rūmų narius priimami Draudimo brokerių rūmų prezidiumo sprendimu, gavus šių asmenų prašymą ir jų pasirašytą draudimo brokerio priesaiką, taip pat visuotinio narių susirinkimo nustatytą stojamąją įmoką - 200 eurų.

Visus, išlaikiusius kvalifikacinį egzaminą, prašome užpildyti prašymą, priesaiką ir kartu su stojamojo mokesčio sumokėjimą įrodančiu dokumentu pateikti adresu Draudimo brokerių rūmams, Vytenio g. 6, 03113 Vilnius.

Prašymo ir priesaikos formas galite parsisiųsti paspaudę nuorodas.

Atkreipkite dėmesį į visus prašymo priedus.

Draudimo brokerių rūmų atsiskaitomosios sąskaitos AB "SEB banke" numeris LT337044060004538522.


Draudimo brokerių rūmų narių teisės:

- dalyvauti Draudimo brokerių rūmų veikloje ir siūlyti savo atstovus į Draudimo brokerių rūmų valdymo organus;
- naudotis Draudimo brokerių rūmų teikiamomis paslaugomis;
- naudotis Draudimo brokerių rūmų sukaupta informacija;
- įstatymų ir įstatų nustatyta tvarka gauti informaciją apie Draudimo brokerių rūmų veiklą;
- ginčyti teisme Draudimo brokerių rūmų organų sprendimus;
- bet kada išstoti iš Draudimo brokerių rūmų, atsiskaičius su Draudimo brokerių rūmais, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka.

Draudimo brokerių rūmų narių pareigos:
- laikytis Draudimo brokerių priesaikos, Etikos kodekso, šių įstatų, Draudimo brokerių rūmų visuotinio narių susirinkimo ir prezidiumo priimtų sprendimų;
- laiku mokėti nustatyto dydžio nario mokestį;
- informuoti DBR administraciją raštu arba elektroniniu paštu apie vardo, pavardės, korespondencijos adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso pasikeitimus.

Draudimo brokerių profesinės etikos kodeksas

Kodekso tikslas - užtikrinti draudimo brokerių teikiamų draudimo tarpininkavimo paslaugų patikimumą ir profesionalumą, taip pat įtvirtinti, kad brokerių tarpusavio santykiai būtų grindžiami pasitikėjimo, geros partnerystės, sąžiningumo, taktiškumo ir skaidrumo principais, pagrindiniu prioritetu iškeliant draudėjų interesus (etikos kodeksas paskelbtas adresu http://www.dbr.lt/etikos-kodeksas).


Kvalifikacijos kėlimas

Draudimo brokerių rūmų prezidiumas yra nustatęs privalomą minimalią kvalifikacijos kėlimo apimtį:

- 48 val. per trejus kalendorinius metus,
- ne mažiau kaip 8 val. per kiekvienus kalendorinius metus.

Mokymai skirstomi į:

1. tiesiogiai su draudimo brokerio veikla susijusius mokymus. Šie mokymai skirstomi į tris sritis:
- draudimo teisė,
- draudimo rizikos valdymas ir
- draudimo finansai.
Tiesiogiai su draudimo brokerio veikla susiję mokymai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 visos mokymų trukmės;
2. produktinius mokymus.

Mokymus pagal iš anksto su DBR suderintą programą rengia draudimo bendrovės ir kiti organizatoriai. Apie numatomus mokymus nariai informuojami e. paštu arba pranešimai paskelbiami DBR interneto svetainėje www.dbr.lt.


Stojamasis ir nario mokestis

Draudimo brokerių rūmų įstatuose įtvirtinta, kad nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.


2010 m. gegužės 5 d. visuotinis narių susirinkimas nustatė, kad:
- visi stojantieji į Draudimo brokerių rūmus privalo sumokėti 500 Lt vienkartinį stojamąjį nario mokestį.
- asociacijos nariai privalo mokėti nustatyto dydžio metinį nario mokestį. Metinis nario mokestis yra:
a) 100 (vienas šimtas) litų, jei sumokamas per pirmą einamųjų kalendorinių metų ketvirtį, ir naujai įstojusiems nariams per einamąjį kalendorinį narystės ketvirtį;
b) 500 (penki šimtai) litų, jei nesumokama per pirmą kalendorinį einamųjų metų ketvirtį.

2014 m. gegužės 8 d. visuotinis narių susirinkimas nustatė, kad 2015-2017 m.:
- metinis nario mokestis - 40 eurų (138,11 Lt)
- stojamasis mokestis - 200 eurų (690,56 Lt)


Nario mokestis skaičiuojamas ir turi būti sumokamas iki draudimo brokerio išbraukimo iš Draudimo brokerių rūmų narių sąrašo, nesiejant jo su draudimo brokerio profesinės veiklos vykdymu (nevykdymu), išskyrus dvi išimtis: liga - jei trunka ilgiau nei 2/3 ketvirčio - ir motinystės/tėvystės atostogos (šiais atvejais būtina pateikti nurodomas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus).

Draudimo brokerių rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarka patvirtinta 2012 m. gegužės 5 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimu ir skelbiama asociacijos tinklalapyje, registruotų vartotojų zonoje, skiltyje „Nario mokestis".


Išstojimas iš Draudimo brokerių rūmų

Asmuo laikomas išstojusiu iš Draudimo brokerių rūmų tik po to, kai priežiūros institucija jį išbraukia iš draudimo brokerių sąrašo jo paties prašymu arba kitais LR Draudimo įstatyme numatytais pagrindais. Iš DBR narių sąrašo draudimo brokerį išbraukia administracijos vadovas. DBR draudžiama pašalinti iš DBR narių draudimo brokerį, neišbrauktą iš priežiūros institucijos tavrkomo draudimo brokerių sąrašo.


Išstojantysis turi pilnai atsiskaityti su DBR.

Dažniausiai asociacijos nariams iškylantys klausimai ir atsakymai į juos skelbiami šio tinklalapio skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai"(nuoroda: http://www.dbr.lt/jus-klausiate)